Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Απαντήσεις στην ανάρτηση της Τετάρτης 20/5/20 Γλώσσα

1
Μεταφορές
Γλυκά φυσά ο μπάτης
η θάλασσα δροσίζεται
ο ήλιος καθρεφτίζεται
πετώντας δίχως έννοια
ψαράκια χρυσοφτέρωτα
σε κύματ’ ασημένια
γοργόφτερο πετάει
Χιονοπλασμένοι γλάροι
τα μάτια τους ακοίμητα
κι έχουν βοσκή τα κύματα
βοσκό τους τον αέρα

Παρομοιώσεις
και σαν να καμαρώνεται
της θάλασσας το άτι

σαν άσπρα προβατάκια
που βόσκοντας γυρίζουν
με χαρωπά πηδήματα
στους κάμπους όλη μέρα,

2
Έχω έρθει να σε δω πολλές φορές.
Μου αρέσει πολύ το παγωτό βανίλια.
Στην πλατεία συγκεντρώθηκαν πολλοί άνθρωποι.
Τα αυτοκίνητα κάνουν πολύ θόρυβο.
Μη μου βάλεις πολλή ζάχαρη στο τσάι.
Παρακολουθώ πολλές ώρες τηλεόραση.
Διαβάζει πάρα πολύ.
Διαβάζει πάρα πολλές ώρες.
Επικράτησε η γνώμη των πολλών ανθρώπων.
Δουλεύει με πολύ κέφι και με πολλή όρεξη.
Πρέπει να δουλεύεις με πολλή προσοχή.
Ο Άρης είναι πολύ καλός μαθητής.
Μου έδωσες μία πολύ έξυπνη ιδέα.

3
κόλπο: κόλ-πο
πλοίαρχος: πλοί-αρ-χος
πέτρα: πέ-τρα
κομπολόι: κο-μπο-λό-ι
κάγκελο: κά-γκε-λο
άλσος: άλ-σος
συρματόπλεγμα: συρ-μα-τό-πλεγ-μα
καΐκι: κα-ΐ-κι
ρολόι: ρο-λό-ι
αποστολή: α-πο-στο-λή
βαμβάκι: βαμ-βά-κι
γυαλί: γυα-λί
ευχή: ευ-χή
έρχομαι: έρ-χο-μαι
θάρρος: θάρ-ρος
ανεύθυνος: α-νεύ-θυ-νος
ερπετό: ερ-πε-τό
Απαντήσεις στην ανάρτηση της Τετάρτης 20/5/20 Μαθηματικά


ΘΕΜΑ 1
α) 0,59 χμ. = 0,59×1000 = 590 μ.
β) 2,4 δεκ. =2,4×10 = 24 εκ.
γ) 8,2 μ. = 8,2×1000 = 8.200 χιλ.
δ) 2700 μ. = 2700 : 1000 =2,7 χμ.
ε)100 δεκ. = 100 : 10 = 10 μ.
στ) 232 χιλ. = 232 : 100 = 2,32 δεκ.
ζ) 18 εκ. = 18 : 100 = 0,18 μ.
η) 4,32 μ. = 4,32 × 100 = 432 εκ.
θ) 828 χιλ. = 828 : 100 = 8,28 δεκ.
ι) 502 δεκ. = 502 : 10 = 50,2 μ.

ΘΕΜΑ 2
Α.
α) 42 μ. < 42000 εκ. αφού: 42 μ. = 42100 = 4.200 εκ
β) 1800 δεκ. > 18 μ. αφού: 1800 δεκ. = 1800 : 10 = 180 μ.
γ) 0,8 χιλ. < 8 εκ. αφού: 0,8 χιλ.= 0,8 : 10 = 0,08 εκ.
δ) 400 εκ. > 4 δεκ. αφού: 400 εκ.= 400 : 10 = 40 δεκ.

Β.
α) 8,2 εκ. - 0,4 χιλ. = 82 χιλ. - 0,4 χιλ. = 81,6 χιλ.
β) 48,2 χιλ. -2 εκ.= 4,82 εκ. - 2 εκ. = 2,82 εκ.
γ) 0,48 δεκ. - 2 χιλ. = 48 χιλ. - 2 χιλ. = 46 χιλ.
δ) 78 δεκ. - 4,5 εκ. = 78 δεκ. - 0,45 δεκ. = 77,55 δεκ.
ε) 4,2 χμ.- 50 μ. = 4,2 χμ.- 0,05 χμ. = 4,15 χμ.

ΘΕΜΑ 3
α) Πρέπει να τα μετατρέψουμε στην ίδια μονάδα μέτρησης. Θα κά-νουμε τα 4,8μ σε εκατοστά.
4,8 μ. = 4,8 × 100 = 480 εκ.
480 εκ. - 20 εκ. = 460 εκ.
Άρα, περίσσεψαν 460 εκ. = 4,6 μ.
β) 1η : 3 μ. 4 εκ. = 3 μ. + 0,04 μ. = 3,04 μ.
2η : 85 εκ. = 85 : 100 = 0,85 μ.
Συνολικά : 3,04 μ. + 0,85 μ. + 2,5 μ. = 6,39 μ. = 639 εκ.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Ασκήσεις Μαθηματικών

ΘΕΜΑ 1
Να κάνετε τις μετατροπές:
α) 0,59 χμ=…………μ                             στ) 232 χιλ =…………δεκ
β) 2,4 δεκ.= …………εκ                          ζ) 18 εκ =……………..μ
γ) 8,2 μ. =…………….χιλ                        η) 4,32 μ =………………εκ
δ) 2700 μ. =………….χμ                          θ) 828 χιλ =………….δεκ
ε) 100 δεκ. =………μ                                ι) 502 δεκ. =…………μ

ΘΕΜΑ 2
Α. Να συγκριθούν οι παρακάτω αριθμοί:
 α) 42 μ. ………………………..42000 εκ.
 β) 1800 δεκ. ………………….18 μ.
 γ) 0,8 χιλ. ……………………….8 εκ.
 δ) 400 εκ. ………………………4δεκ.

 Β. Να γίνουν οι πράξεις:
 α) 8,2 εκ. - 0,4 χιλ =…………………..χιλ.
 β) 48,2 χιλ. -2 εκ.= …………………….χιλ.
 γ) 0,48 δεκ.- 2 χιλ. =…………………. χιλ.
 δ) 78 δεκ. - 4,5 εκ. =………………….. δεκ.
 ε) 4,2 χμ. – 50 μ.=…………………….. χμ.

ΘΕΜΑ 3
α) Είχαμε ένα σχοινί με μήκος 4,8μ και από αυτό κόψαμε ένα κομμάτι 20 εκ. Πόσο σχοινί περίσσεψε; β) Για να φτιάξουμε ένα ξύλινο κάδρο χρησιμοποιήσαμε 3 σανίδες οι οποίες είχαν μήκος 3μ. και 4 εκ. η 1η , η 2η 85 εκ. και η 3η , 2.5μ. Πόσο μήκος είχαν και οι 3 σανίδες;
Ασκήσεις Γλώσσας

1. Να υπογραμμίσετε με γαλάζιο τις μεταφορές και με κόκκινο τις παρομοιώσεις του παρακάτω ποιήματος.

Θαλασσινά τραγούδια – Γεώργιος Δροσίνης

Γλυκά φυσά ο μπάτης*,                                        * μπάτης = ελαφρό θαλασσινό αεράκι
η θάλασσα δροσίζεται,
στα γαλανά νερά της
ο ήλιος καθρεφτίζεται·
και λες πως παίζουν μ’ έρωτα
πετώντας δίχως έννοια
ψαράκια χρυσοφτέρωτα
σε κύματ’ ασημένια.
Στου καραβιού το πλάι
ένα τρελό δελφίνι
γοργόφτερο πετάει
και πίσω μάς αφήνει·
και σαν να καμαρώνεται
της θάλασσας το άτι* * άτι = άλογο
με τους αφρούς του ζώνεται*                              * ζώνεται = τυλίγεται
και μας γυρνά την πλάτη.
Χιονοπλασμένοι γλάροι,
που ’χουν φτερούγια ατίμητα*                            * ατίμητα = ανεκτίμητα
και για κανένα ψάρι
τα μάτια τους ακοίμητα,
στα ξάρτια* τριγυρίζοντας                           * ξάρτια = τα σκοινιά των πλοίων που στηρίζουν τα πανιά
ακούραστοι πετούνε
ή με χαρά σφυρίζοντας
στο πέλαγος βουτούνε.
Και γύρω καραβάκια
στη θάλασσ’ αρμενίζουν
σαν άσπρα προβατάκια
που βόσκοντας γυρίζουν
με χαρωπά πηδήματα
στους κάμπους όλη μέρα,
κι έχουν βοσκή τα κύματα,
βοσκό τους τον αέρα.

Λ. Πολίτη, Ποιητική Ανθολογία, τόμ. 6, Δωδώνη


2. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πολύς - πολλή – πολύ και το επίρρημα πολύ.

Έχω έρθει να σε δω __________ φορές.
Μου αρέσει __________ το παγωτό βανίλια.
Στην πλατεία συγκεντρώθηκαν __________ άνθρωποι.
Τα αυτοκίνητα κάνουν __________ θόρυβο.
Μη μου βάλεις __________ ζάχαρη στο τσάι.
Παρακολουθώ __________ ώρες τηλεόραση.
Διαβάζει πάρα __________.
Διαβάζει πάρα __________ ώρες.
Επικράτησε η γνώμη των __________ ανθρώπων.
Δουλεύει με __________ κέφι και με __________ όρεξη.
Πρέπει να δουλεύεις με __________ προσοχή.
Ο Άρης είναι __________ καλός μαθητής.
Μου έδωσες μία __________ έξυπνη ιδέα.


3. Να συλλαβίσετε τις παρακάτω λέξεις.

κόλπο: __________________
πλοίαρχος: __________________
πέτρα: __________________
κομπολόι: __________________
κάγκελο: __________________
άλσος: __________________
συρματόπλεγμα: __________________
καΐκι: __________________
ρολόι: __________________
αποστολή: __________________
βαμβάκι: __________________
γυαλί: __________________
ευχή: __________________
έρχομαι: __________________
θάρρος: __________________
ανεύθυνος: __________________
ερπετό: __________________

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Άσκηση στη Γλώσσα
Να γράψετε ένα περιγραφικό κείμενο με τίτλο
"ο παππούς μου" ή "η γιαγιά μου".
Προσοχή!!!! Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σύμφωνα με τις
οδηγίες που έχουμε πει!!!
Να σταλεί στο mail μου σε μορφή word.

Απαντήσεις στην ανάρτηση της Τρίτης 12/5/20 Φυσικά


https://drive.google.com/file/d/1Jn5FLUpnq7H7Dfc9-L0bS-G53WbGfLr7/viewΑπαντήσεις στην ανάρτηση της Τρίτης 12/5/20 Γλώσσα

Μέτρησης
Σκοπού
Περιεχομένου
Τόπου
Αιτίας
Μέτρησης
Συνόλου που διαιρείται
Χρόνου
Κτητική
Τόπου
Κτητική
Χρόνου
Συνόλου που διαιρείται
Σκοπού
Ιδιότητας 

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020


Επαναληπτικό στα Φυσικά

Αφού διαβάσετε όσα κάναμε στο κεφ. του αναπνευστικού συστήματος
στο τετράδιο εργασιών να λύσετε το παρακάτω επαναληπτικό.
https://drive.google.com/file/d/1DP03BczViLTtSkRPVkvpr2t7pteduTku/view
Ασκήσεις Γλώσσας

α) Να γράψετε ένα περιγραφικό κείμενο με θέμα "ο δάσκαλός μου".
    Το κείμενο να είναι γραμμένο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που
    υπάρχουν στο βιβλίο της Γλώσσας σελ. 86 και να το στείλετε στο mail
    μου σε ένα αρχείο word.

β) ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ Η ΚΑΘΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΡΑΣΕΙΣ;
Ο παππούς, για το Πάσχα, θα σφάξει ένα κατσικάκι δώδεκα κιλών.
Παράγγειλε τα ρούχα του γάμου ένα χρόνο πριν, η αθεόφοβη !!!
Εργαζόταν όλη μέρα σε μια αποθήκη ξυλείας αλλά δεν τον ένοιαζε.
Η γιαγιά μου πάντα περηφανευόταν ότι ήταν κι αυτή στη μάχη της Πίνδου. 
Τον τσάκισε τελικά η πίκρα του χωρισμού και έφυγε για τα ξένα.
Τον είχαμε για φαβορί στο δρόμο των εκατό μέτρων αλλά αυτός ¨πάτωσε¨.
Πουλιά της θάλασσας τους ακολουθούσαν σε όλο το ταξίδι τους.
Δεν προλάβαμε να σηκωθούμε από τον ύπνο του μεσημεριού και να σου ο Δημητράκης. 
Το αυτοκίνητο του Κώστα έμοιαζε με σωρό από παλιοσίδερα μετά το ατύχημα
Το γήπεδο της Πουλίτσας είναι κάτω απ’ το σχολείο.
Το φόρεμα της Μαρίας ανέμιζε στο απογευματινό αεράκι.
Η ιστορία από το βάζο χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Τα δέντρα του βουνού είναι πάντα πιο μεγάλα και ανθεκτικά.
Τα ποτήρια του νερού ήταν πάνω στον πάγκο.
Εγώ παρήγγειλα μια μπριζόλα σχάρας και η Γιούλα μια μακαρονάδα. 


Κυριακή, 10 Μαΐου 2020


Ασκήσεις Γλώσσας (λειτουργία της γενικής πτώσης)

1. Στις παρακάτω προτάσεις να επισημάνετε αν οι γενικές συμπληρώνουν ρήμα ή ουσιαστικό. 

1) Είδα μια ταινία φαντασίας.                                                                 ____________
2) Το πρόσωπο της μητέρας έλαμψε.                                                      ____________
3) Δώσε μου ένα κουταλάκι του γλυκού.                                                ____________
4) Τα αγόρια του σχολείου να πάνε στο γραφείο.                                   ____________
5) Ήταν ταξίδι δύο ωρών.                                                                        ____________
6)Μου χάρισε το παιχνίδι του.                                                                 ____________
7) Αγόρασα της Άννας παπούτσια μπαλέτου.                                          ____________
8) Αύριο θα γράψουμε διαγώνισμα για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.      ____________
9) Τα παπούτσια του Βαγγέλη είναι στην αυλή.                                       ____________


2. Στις παραπάνω προτάσεις να γράψετε τι δηλώνει κάθε γενική. 

1)__________________________________________________________________ 2)__________________________________________________________________ 3)__________________________________________________________________ 4)__________________________________________________________________ 5)__________________________________________________________________ 6)__________________________________________________________________ 7)__________________________________________________________________ 8)__________________________________________________________________ 9)__________________________________________________________________